Hệ thống thiết bị sản xuất chương trình-Trường quay Tổng Cục Dân Số KHHGĐ

  • Print

P204

-  Công trình:Hệ thống thiết bị sản xuất chương trình

-  Địa điểm:   Hà Nội

-  Chủ đầu tư: Trường quay Tổng Cục Dân Số KHHGĐ

-  Các hạng mục:

   Hệ thống thiết bị chương trình